Hiruy Negatu

1948-2012

.

Happy

65th

Birthday!